prev next

Ulgi we wpłatach na PFRON

Kupując towary i usługi w naszej spółdzielni możecie Państwo uzyskać prawo do ulgi z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ Spółdzielnia Niewidomych w Słupsku jest zakładem pracy chronionej.

Warto zaznaczyć, że aby mogło dojść do obniżenia wpłaty, niezbędnym warunkiem jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę.

Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze.

W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.